Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Autorská práva

Pokud jsou projekty tvořené v rámci kurzů, které jsou součástí výuky a jejich vypracování je podmínkou absolvování kurzům pak podle odstavce (3) Autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) jsou školním dílem.  Takový projekt je možné využít k interním nebo pedagogickým nekomerčním účelům bez souhlas autorů.

Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.) §35:

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy.
(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).

„Úložiště studentských projektů“ umožňuje získat informace o projektech i veřejnosti a proto pro uložení dokumentů projektu je potřeba s autory projektů podpesat prohlášení o licenčních podmínkách. Pro „Úložiště studentských projektů“ byla zvolena licence Creative Commons. Vzor prohlášení:

Prohlášení o poskytnutí licence